Takim me studentet

Me studentët duke diskutuar angazhimet tona për rininë dhe universitetet.
-0 tarifa për Bachelor dhe Master
-Studentët do të kenë rol kyc në drejtimin e universitetit
-Mbështetje e gjithëanëshme për ta